ماه: ژانویه 2021

در صورت سفر با هریک از پروازهای خارجی  این شرایط  را برای حیوانات خانگی خود مد نظر قرار دهید : 1-داشتن پاسپورت و میکرو چیپ پاسپورت 2-گواهی سلامت 3-وزن همراه باکس تا شش کیلوگرم 4-داشتن تست تیتراسیون و تست خون 5-ارائه مشخصات ذکر شده به آژانس جهت اضافه کردن به بلیت نکته مهم: در پرواز […]

نمایش جزییات