INSIDE CABINS

کابین داخلی

جایگاه کابین داخلی از طبقه 3تا طبقات بالاتر 4 ، 6 ، 7 می تواند باشد تا 4 نفر ظرقیت داردبا 2 تخت در پایین تر و نفر 3 و 4 در بالای تخت های پایینی می باشد
حمام با دوش ،تهویه هوا، تلفن، تلویزیون و صندوق امانات دارد